Låneregler

Lånerett 
Alle som bor i Norge kan låne bøker og annet materiale gratis på biblioteket. 

Lånekort  
Lånekort kan utstedes til alle lånere fra det året de fyller 6 år. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte. Fra fylte 15 år, kan man få nasjonalt lånekort som kan brukes i hele landet. Det kreves legitimasjon for å få lånekort. Første lånekort er gratis. Mistes kortet, koster nytt kr. 50 for voksne, kr. 25 for barn.  

Låneren må melde fra ved tap av kortet og ved endring av navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

Utlån
Det er ikke begrensning på antall lån. Lånetida er:  

  • 4 uker for bøker, lydbøker og språkkurs
  • 2 uker for film, musikk og tidsskrift 

Alt materiale kan fornyes 3 ganger dersom ikke andre står på venteliste.  

Reservering
Utlånte bøker og annet materiale kan reserveres. Låner får melding når dette kan hentes. 

Fjernlån
Biblioteket kan låne inn materiale det selv ikke har fra andre bibliotek. For slike lån gjelder eierbibliotekets låneregler. Lånt materiale skal leveres til utlånsbiblioteket. 

Innlevering
Låneren er ansvarlig for alt som er lånt på lånekortet. Låneren plikter å overholde lånefristen. Lånere med sms eller e-postvarsling får en påminnelse før lånetiden utløper. 

Ved for sein levering sender biblioteket ut purring. Lånere over 15 år blir belastet med et gebyr for hver utsendelse. Gebyrene legges sammen. 

  • 1. gangs purring kr. 30
  • 2. gangs purring kr. 50
  • Varsel om erstatningskrav kr. 50
  • Utsending av erstatningskrav kr. 50

Lånekortet sperres når gebyrene overstiger kr. 130 og ved utsending av erstatningskrav.  

Erstatning
Tapt og skadet materiale må erstattes. Leveres det tapte materialet, faller erstatningskravet bort. Erstattet, skadet materiale skal fortsatt være i bibliotekets eie. Biblioteket har ikke erstatningsansvar for skader som måtte oppstå på privat avspillingsutstyr som er benyttet til lånt materiale. Videreutlån til andre godtas ikke som tapsgrunn. 

Mislighold av lånereglene kan føre til tap av lånerett. 

  1. Betal med Vipps

    Husk å skrive navnet du betaler for, og hva betalingen gjelder. Nummeret er: 720110